Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

Regulamin portalu relacji inwestorskich

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi Newslettera oraz Portalu IR

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa świadczenie drogą elektroniczną usługi Newslettera oraz Portalu IR. 
2. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tworzy się Regulamin.
3. Huuuge Games Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym Usługi opisane w Regulaminie. 
Huuuge Games Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Świetosławy Storrady nr 1A, lok. 501, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000248220 o kapitale zakładowym w wysokości 550 000 zł wpłaconym w całości, NIP 8512949585, REGON 320132107. 
4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
    1) Regulamin - Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi Newslettera oraz Portalu IR,
    2) Portal IR – strona internetowa udostępniona pod adresem https://ir.huuugegames.com/ służąca relacjom inwestorskim 
    3) Umowa - Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newslettera lub Portalu IR,
    4) Usługi – usługa Newslettera oraz Portalu IR,
    5) Użytkownik – osoba korzystająca z świadczonej drogą elektroniczną usługi Newslettera lub Portalu IR.

II. Usługa Newslettera

5. Huuuge Games w ramach usługi Newsletter, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał wiadomości poczty elektronicznej (e-mail). 
6. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Huuuge Games, co może nastąpić w dowolnym momencie.
7. Newsletter zawiera materiały, raporty, informacje, zaproszenia lub oferty dotyczące Huuuge Inc. i relacji inwestorskich Huuuge Inc.
8. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Huuuge Games i następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika poniższych czynności rejestracyjnych w Portalu IR:
    1) wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym w Portalu IR,
    2) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego,
    3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowanie się w celu kierowania materiałów, raportów, informacji, zaproszeń lub ofert dotyczących Huuuge Inc. i relacji inwestorskich.
9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera i wypowiedzieć Umowę poprzez kliknięcie na link umieszczony w stopce każdego Newslettera „Wypisz się” lub informację mailową w tym przedmiocie na adres e-mail ir@huuugegames.com
10. Korzystanie z usługi Newsletter nie może służyć Użytkownikowi do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. Usługa Portalu IR

11. Huuuge Games w ramach usługi Portalu IR, udostępni Użytkownikowi na jego żądanie informacje, treści i materiały w Portalu IR dotyczące Huuuge Inc. i relacji inwestorskich Huuuge Inc.
12. Usługa Portalu IR świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu zakończenia korzystania z niej przez Użytkownika lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Portalu IR przez Huuuge Games, co może nastąpić w dowolnym momencie.
13. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu IR oznacza zawarcie Umowy. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika Portalu IR, Umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
14. Korzystanie z usługi Portalu IR nie może służyć Użytkownikowi do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Wymagania techniczne

15. Korzystanie z Usług jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego odpowiedniego urządzenia z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz w przypadku usługi Newslettera również od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
16. Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Urządzenie, na którym Użytkownik korzysta ze świadczonych Usług powinno posiadać aktualne i legalne oprogramowanie antywirusowe oraz wykrywające oprogramowanie szpiegujące.

V. Ochrona danych osobowych i pliki cookies

17. Administratorem danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług jest Huuuge Inc. – spółka z grupy Huuuge Games. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem Polityka prywatności dla relacji inwestorskich.
18. W odniesieniu do danych osobowych z plików cookies w ramach świadczenia Usług sprawdź informacje na stronie internetowej pod adresem Polityka cookies.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

19. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na Usługi.
20. Reklamację można składać poprzez ir@huuugegames.com
21. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
21. Odpowiedź na reklamację jest dostarczana Użytkownikowi w postaci papierowej albo na wniosek Użytkownika pocztą elektroniczną.

VII. Zasady zmiany Regulaminu

23. Huuuge Games zastrzega prawo zmian Regulaminu w przypadku: 
    1) zmian rodzaju lub zakresu Usług poprzez ich rozszerzenie, ulepszenie funkcjonalności istniejącej Usług lub rezygnacji z oferowania niektórych ich funkcjonalności,
    2) zmian w przepisach prawa lub ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych organów, które wymagają zmiany Regulaminu,
    3) zmian  związanych  z  postępem  technologicznym,  który  wymusza  zmiany  w  zakresie  objętym Regulaminem.
24. W przypadku zmiany Regulaminu jego aktualna wersja będzie zamieszczana w Portalu IR. Dodatkowo Huuuge Games na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu zamieści w Portalu IR wiadomość o niej.
25. Użytkownikom korzystającym z usługi Newslettera informacja o zmianie Regulaminu przekazywana jest na 14 dni przed wejściem zmiany w życie, za pomocą wiadomości poczty elektronicznej (e-mail) wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez nich w formularzu rejestracyjnym do Newslettera.
26. Użytkownik Newslettera, który nie wyraża zgody na zmianę postanowień Regulaminu, może w terminie 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć oświadczenie o niewyrażeniu zgody na jego zmianę. Złożenie takiego oświadczenia oznacza rozwiązanie Umowy z dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

27. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 roku.