Regulamin portalu relacji inwestorskich

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi Newslettera oraz Portalu IR

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa świadczenie drogą elektroniczną usługi Newslettera oraz Portalu IR. 
2. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tworzy się Regulamin.
3. Huuuge Games Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym Usługi opisane w Regulaminie. 
Huuuge Games Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Świetosławy Storrady nr 1A, lok. 501, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000248220 o kapitale zakładowym w wysokości 550 000 zł wpłaconym w całości, NIP 8512949585, REGON 320132107. 
4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
    1) Regulamin - Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi Newslettera oraz Portalu IR,
    2) Portal IR – strona internetowa udostępniona pod adresem https://ir.huuugegames.com/ służąca relacjom inwestorskim 
    3) Umowa - Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newslettera lub Portalu IR,
    4) Usługi – usługa Newslettera oraz Portalu IR,
    5) Użytkownik – osoba korzystająca z świadczonej drogą elektroniczną usługi Newslettera lub Portalu IR.

II. Usługa Newslettera

5. Huuuge Games w ramach usługi Newsletter, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał wiadomości poczty elektronicznej (e-mail). 
6. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Huuuge Games, co może nastąpić w dowolnym momencie.
7. Newsletter zawiera materiały, raporty, informacje, zaproszenia lub oferty dotyczące Huuuge Inc. i relacji inwestorskich Huuuge Inc.
8. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Huuuge Games i następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika poniższych czynności rejestracyjnych w Portalu IR:
    1) wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym w Portalu IR,
    2) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego,
    3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowanie się w celu kierowania materiałów, raportów, informacji, zaproszeń lub ofert dotyczących Huuuge Inc. i relacji inwestorskich.
9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera i wypowiedzieć Umowę poprzez kliknięcie na link umieszczony w stopce każdego Newslettera „Wypisz się” lub informację mailową w tym przedmiocie na adres e-mail ir@huuugegames.com
10. Korzystanie z usługi Newsletter nie może służyć Użytkownikowi do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. Usługa Portalu IR

11. Huuuge Games w ramach usługi Portalu IR, udostępni Użytkownikowi na jego żądanie informacje, treści i materiały w Portalu IR dotyczące Huuuge Inc. i relacji inwestorskich Huuuge Inc.
12. Usługa Portalu IR świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu zakończenia korzystania z niej przez Użytkownika lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Portalu IR przez Huuuge Games, co może nastąpić w dowolnym momencie.
13. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu IR oznacza zawarcie Umowy. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika Portalu IR, Umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
14. Korzystanie z usługi Portalu IR nie może służyć Użytkownikowi do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Wymagania techniczne

15. Korzystanie z Usług jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego odpowiedniego urządzenia z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz w przypadku usługi Newslettera również od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
16. Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Urządzenie, na którym Użytkownik korzysta ze świadczonych Usług powinno posiadać aktualne i legalne oprogramowanie antywirusowe oraz wykrywające oprogramowanie szpiegujące.

V. Ochrona danych osobowych i pliki cookies

17. Administratorem danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług jest Huuuge Inc. – spółka z grupy Huuuge Games. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem Polityka prywatności dla relacji inwestorskich.
18. W odniesieniu do danych osobowych z plików cookies w ramach świadczenia Usług sprawdź informacje na stronie internetowej pod adresem Polityka cookies.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

19. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na Usługi.
20. Reklamację można składać poprzez ir@huuugegames.com
21. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
21. Odpowiedź na reklamację jest dostarczana Użytkownikowi w postaci papierowej albo na wniosek Użytkownika pocztą elektroniczną.

VII. Zasady zmiany Regulaminu

23. Huuuge Games zastrzega prawo zmian Regulaminu w przypadku: 
    1) zmian rodzaju lub zakresu Usług poprzez ich rozszerzenie, ulepszenie funkcjonalności istniejącej Usług lub rezygnacji z oferowania niektórych ich funkcjonalności,
    2) zmian w przepisach prawa lub ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych organów, które wymagają zmiany Regulaminu,
    3) zmian  związanych  z  postępem  technologicznym,  który  wymusza  zmiany  w  zakresie  objętym Regulaminem.
24. W przypadku zmiany Regulaminu jego aktualna wersja będzie zamieszczana w Portalu IR. Dodatkowo Huuuge Games na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu zamieści w Portalu IR wiadomość o niej.
25. Użytkownikom korzystającym z usługi Newslettera informacja o zmianie Regulaminu przekazywana jest na 14 dni przed wejściem zmiany w życie, za pomocą wiadomości poczty elektronicznej (e-mail) wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez nich w formularzu rejestracyjnym do Newslettera.
26. Użytkownik Newslettera, który nie wyraża zgody na zmianę postanowień Regulaminu, może w terminie 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć oświadczenie o niewyrażeniu zgody na jego zmianę. Złożenie takiego oświadczenia oznacza rozwiązanie Umowy z dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

27. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 roku.