Regulacje MAR

Rozporządzenie MAR

Huuuge, Inc. jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych. Huuuge, Inc. podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz aktów wykonawczych.

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR od 3 lipca 2016 roku członkowie Rady Dyrektorów Huuuge, Inc., inne osoby zidentyfikowane przez Huuuge, Inc. jako osoby pełniące obowiązki zarządcze, oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do informowania Huuuge, Inc. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Huuuge, Inc. lub instrumentach pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentach finansowych. Wymóg zgłoszenia ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego.

Zawiadomienie powinno być przekazane w następujący sposób:

    • Do KNF - za pośrednictwem formularza elektronicznego przygotowanego przez KNF - https://19mar.knf.gov.pl, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w trzecim Dniu Roboczym od dnia dokonania transakcji. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zgłoszenie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej: awaryjny.19mar@knf.gov.pl. W przypadku, gdy obowiązek zawiadomienia KNF jest realizowany na podstawie pełnomocnictwa, oprócz elektronicznego formularza 19MAR, do KNF należy złożyć dokument pełnomocnictwa oraz związane z nim potwierdzenie opłaty. W tym celu zalecane jest przesłanie wiadomości e-mail na adres: dno@knf.gov.pl lub knf@knf.gov.pl.
    • Do Huuuge - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ir@huuugegames.com niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w trzecim Dniu Roboczym od dnia dokonania transakcji (przesyłając plik wygenerowany z formularza elektronicznego KNF, o którym mowa poniżej);

Za osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia MAR uznaje się:

    a) małżonka; 
    b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; 
    c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub 
    d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Rady Dyrektorów Huuuge, Inc., inna osoba zidentyfikowana przez Huuuge, Inc. jako osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

Okresy zamknięte 

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych Huuuge, Inc. dotyczą osób pełniących obowiązki zarządcze u Emitenta.

  • 13 lutego 2024 r. – 14 marca 2024 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za 2023 r.,
  • 29 kwietnia 2024 r. – 28 maja 2024 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I kwartał 2024 r.,
  • 7 sierpnia 2024 r. – 5 września 2024 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I półrocze 2024 r.,
  • 23 października 2024 r. – 21 listopada 2024 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kwartał 2024 r.