Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

Gabriela Burdach

Investor Relations Director

gabriela.burdach@huuugegames.com
tel. +48 538 637 061


INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

Audytor

Zgodnie z zasadą I.Z1.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” informujemy, że wybór audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy należy do kompetencji Rady Dyrektorów.

Rada Dyrektorów wyznacza firmę audytorską zgodnie z „Polityką wyboru i powoływania firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych” na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.

Rada Dyrektorów powołała PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Huuuge, Inc. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Huuuge, Inc. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Informacje o zawartych umowach z firmą audytorską i wynagrodzeniu za świadczone przez nią usługi są publikowane w raportach rocznych Spółki.
 

Zasady wyboru i powoływania firmy audytorskiej wer. anglojęzyczna