Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

Polityka Prywatności dla relacji inwestorskich

10.05.2021
Aktualizacja polityki prywatności dla relacji inwestorskich

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w sekcji 3: Przetwarzanie danych osobowych.
Jakie wprowadziliśmy zmiany? Dodaliśmy informację o zbieraniu danych osobowych w logach celem zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Sprawdź zaktualizowaną politykę prywatności poniżej.

1. Kategorie osób, których dotyczy niniejsza polityka

Celem niniejszej polityki jest udzielenie informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez spółkę Huuuge, Inc. (dalej „Huuuge"), będącej administratorem danych osobowych. 
Niniejsza informacja jest skierowana do osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Huuuge, takich jak inwestorzy i potencjalni inwestorzy, odwiedzający Portal Relacji Inwestorskich, dziennikarze, osoby zainteresowane inwestycjami.

2. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Huuuge Inc., zarejestrowana pod adresem 850 New Burton Road, Suite 201, Dover, DE 19904, U.S.A., i adres pocztowy: 2300, W. Sahara Ave., Suite 680, Mailbox 32, Las Vegas, Nevada 8102, U.S.A.
Przedstawicielem administratora w UE na zasadach wskazanych w art. 27 RODO jest Huuuge Games sp. z o.o., ul. Storrady Świętosławy 1/501, 71-602 Szczecin, Polska.
W ramach Grupy Huuuge powołany został Inspektor Ochrony Danych ("IOD"), odpowiedzialny za wszelkie kwestie związane z ochroną danych i prywatności. IOD jest osobą kontaktową ds. ochrony danych osobowych dla wszystkich spółek z Grupy Huuuge. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych lub w przypadku zamiaru wykonania jakichkolwiek praw przysługujących Państwu jako podmiotowi danych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO"), należy skontaktować się z naszym IOD pod następującym adresem:

Do wiadomości: Inspektor Danych Osobowych 
Huuuge Games sp. z o.o.  
ul. Storrady Świętosławy 1/501, 71-602 Szczecin, Poland
dpo@huuugegames.com

3. Przetwarzanie danych osobowych

Huuuge Inc. przetwarza dane osobowe w celu:
• komunikacji z osobami kontaktującymi się z Huuuge w sprawach dotyczących relacji inwestorskich. W ramach komunikacji, Huuuge może wysyłać Państwu materiały, raporty, informacje, zaproszenia lub oferty dotyczące Huuuge i relacji inwestorskich Huuuge,
• organizowania lub współorganizowania wydarzeń dotyczących Huuuge i relacji inwestorskich Huuuge (w tym konferencji, wykładów).
• zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem systemów IT, w przypadku jeżeli odwiedzacie Państwo tą stronę internetową.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowanie się z Państwem (w celu ewentualnego kierowania materiałów, raportów, informacji, zaproszeń lub ofert dotyczących Huuuge Inc. i jego relacji z inwestorami) lub nasz uzasadniony interes prawny, tj. prowadzenie działań dotyczących relacji inwestorskich Huuuge, utrzymywanie z Państwem relacji, rozpatrywanie reklamacji, umożliwianie udziału w naszych wydarzeniach oraz dostarczanie Państwu niezbędnych informacji, zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznych. Przetwarzane dane osobowe obejmują zazwyczaj Państwa imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje podane przez w trakcie korespondencji, w szczególności w formularzu dostępnym na stronie internetowej dotyczącej relacji inwestorskich. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej gromadzimy dane w logach systemowych, które służą do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach związanych z systemem informatycznym służącym do świadczenia przez nas usług. Takie zapisy są gromadzone automatycznie. W zależności od okoliczności, możemy przetwarzać również inne kategorie danych osobowych.

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania wszystkich szczegółowych informacji istotnych w określonych okolicznościach może utrudnić lub uniemożliwić przeprowadzenie procesu komunikacji. 
Okres przechowywania danych: do chwili cofnięcia zgody, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.

4. Udostępnianie danych osobowych

Jeżeli okaże się, że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, możemy udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom i organom publicznym upoważnionym do przetwarzania takich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, prokuratura). W razie potrzeby możemy udostępnić Państwa dane osobowe, gdy zaistnieje potrzeba ochrony praw lub własności Huuuge lub odpowiednich osób trzecich.
Państwa dane osobowe mogą zostać również przekazane innym spółkom z Grupy Huuuge, ich podmiotom stowarzyszonym i wykonawcom. Zwracamy uwagę, że wszystkie spółki należące do Grupy Huuuge (oraz ich wykonawcy) zapewniają odpowiednie środki bezpieczeństwa dotyczące Państwa danych osobowych.
Ze względu na olbrzymią ilość przetwarzanych danych, w celu prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne jest wsparcie naszych wykonawców (partnerów biznesowych i usługodawców). W związku z tym możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, które wspierają nas w prowadzeniu działalności, w szczególności doradcom, usługodawcom IT, dostawcom usług marketingowych), usług w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentów, usług finansowo-księgowych oraz usług ubezpieczeniowych.
Jako zabezpieczenie Państwa prywatności, zawarliśmy:
• umowy o przetwarzanie danych osobowych z naszymi partnerami wspierającymi, działającymi jako podmioty przetwarzające dane,
• umowy/klauzule o udostępnianie danych osobowych, w których nasz partner jest również administratorem danych osobowych użytkownika,
w których zapewniamy, że Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami i pierwotnym celem przetwarzania Państwa danych oraz że wykorzystanie ich przez osobę trzecią jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub naszymi ustaleniami umownymi.

5. Przekazywanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie przekazanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie decyzji stwierdzających adekwatność poziomu ochrony lub wzorów klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Alternatywnie, możemy również przekazywać dane osobowe podmiotom, które są związane wiążącymi zasadami korporacyjnymi w ramach ich grupy kapitałowej, zatwierdzonymi przez organy ochrony danych i zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa również poza EOG. 
Wszelkie wnioski, pytania i wątpliwości dotyczące postępowania Huuuge w zakresie zabezpieczeń transferu danych poza EOG należy kierować do naszego IDO, którego dane kontaktowe podane zostały w punkcie 2 powyżej.

6. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, podmiotom danych (tj. osobom, których dane są przetwarzane), przysługują następujące prawa (odpowiednio):
(i) prawo żądania zapewnienia przez Administratora danych dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
(ii) prawo żądania od Administratora skorygowania przetwarzanych danych osobowych,
(iii) prawo żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych, 
(iv) prawo żądania od Administratora, aby ograniczył przetwarzanie danych osobowych
(v) prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
(vi) prawo do przeniesienia danych osobowych,
(vii) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym takie wycofanie nie ma wpływa na legalność przetwarzania na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem.Należy zauważyć, że prawa wynikające z RODO nie są bezwarunkowe. W związku z tym, próba powołania się na którekolwiek z tych praw może nie doprowadzić do podjęcia działań. Należy najpierw ustalić, czy dopuszczalne jest wykonanie Państwa wniosku.  
Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych. Zachęcamy jednak, aby zawsze najpierw kontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych.

7. Aktualizacje polityki

Niniejsza polityka podlega aktualizacji. Aktualnie obowiązująca polityka jest każdorazowo publikowana na stronie internetowej.