Polityka Prywatności dla relacji inwestorskich

Aktualizacja polityki prywatności dla relacji inwestorskich

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności  w celu uwzględnienia przetwarzania danych osobowych naszych inwestorów w przypadku ewentualnych operacji i transakcji.
Sprawdź zaktualizowaną politykę prywatności poniżej.

1. Kategorie osób, których dotyczy niniejsza polityka

Celem niniejszej polityki jest udzielenie informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez spółkę Huuuge, Inc. (dalej „Huuuge"), będącej administratorem danych osobowych. 
Niniejsza informacja jest skierowana do osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Huuuge, takich jak inwestorzy i potencjalni inwestorzy, ich pełnomocników i przedstawicieli, odwiedzający Portal Relacji Inwestorskich, dziennikarze, osoby zainteresowane inwestycjami.

2. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Huuuge Inc., zarejestrowana pod adresem 850 New Burton Road, Suite 201, Dover, DE 19904, U.S.A., i adres pocztowy: 2300, W. Sahara Ave., Suite 800, Las Vegas, Nevada 89102, U.S.A.
Przedstawicielem administratora w UE na mocy przepisów UE o ochronie danych jest Huuuge Games sp. z o.o., ul. Storrady Świętosławy 1/501, 71-602 Szczecin, Polska.
W ramach Grupy Huuuge powołany został Inspektor Ochrony Danych ("IOD"), odpowiedzialny za wszelkie kwestie związane z ochroną danych i prywatności. IOD jest osobą kontaktową ds. ochrony danych osobowych dla wszystkich spółek z Grupy Huuuge. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych lub w przypadku zamiaru wykonania jakichkolwiek praw przysługujących Państwu jako podmiotowi danych zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, należy skontaktować się z naszym IOD pod następującym adresem:

Do wiadomości: Inspektor Danych Osobowych 
Huuuge Games sp. z o.o.  
ul. Storrady Świętosławy 1/501, 71-602 Szczecin, Poland
dpo@huuugegames.com

3. Przetwarzanie danych osobowych

Huuuge Inc. przetwarza dane osobowe w celu:
- komunikacji z osobami kontaktującymi się z Huuuge w sprawach dotyczących relacji inwestorskich. W ramach komunikacji, Huuuge może wysyłać Państwu materiały, raporty, informacje, zaproszenia lub oferty dotyczące Huuuge i relacji inwestorskich Huuuge,
- ułatwiania i przeprowadzania wszelkich operacji lub transakcji z inwestorami, ich pełnomocnikami lub przedstawicielami,
- organizowania lub współorganizowania wydarzeń dotyczących Huuuge i relacji inwestorskich Huuuge (w tym konferencji, wykładów).
- zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem systemów IT, w przypadku jeżeli odwiedzacie Państwo tą stronę internetową.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowanie się z Państwem (w celu ewentualnego kierowania materiałów, raportów, informacji, zaproszeń lub ofert dotyczących Huuuge Inc. i jego relacji z inwestorami w celu wykonaniu operacji, obsługi ofert które Państwo złożyli Huuuge) lub
- konieczność wykonania umowy z Państwem (np. gdy są Państwo inwestorami i są wykonywane jakiekolwiek operacje na akcjach),
- konieczność wypełnienia obowiązków prawnych (np. takich jak obowiązki dotyczące przepisów o instrumentach finansowych, obowiązki podatkowe i podobne w przypadku zarządzania operacjami i transakcjami z inwestorami),
- nasz uzasadniony interes prawny, tj. prowadzenie działań dotyczących relacji inwestorskich Huuuge, utrzymywanie z Państwem relacji, rozpatrywanie reklamacji, umożliwianie udziału w naszych wydarzeniach oraz dostarczanie Państwu niezbędnych informacji, zapewnienie bezpieczeństwa operacji finansowych działalności Huuuge oraz sieci informatycznych.

Przetwarzane dane osobowe obejmują zazwyczaj Państwa imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje podane przez w trakcie korespondencji, w szczególności w formularzu dostępnym na stronie internetowej dotyczącej relacji inwestorskich. W przypadku, gdy są Państwo inwestorami i jesteście Państwo zaangażowani w jakiekolwiek operacje/ transakcje z Huuuge, np. wypłatę dywidendy lub ofertę sprzedaży, mogą pojawić się dodatkowe informacje dotyczące Państwa dokumentów tożsamości, kont bankowych, adresu, obywatelstwa, statusu podatkowego i innych, które dostarczyli Państwo (lub poprzez pełnomocnika lub przedstawicieli) w odpowiednich formularzach.

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej gromadzimy dane w logach systemowych, które służą do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach związanych z systemem informatycznym służącym do świadczenia przez nas usług. Takie zapisy są gromadzone automatycznie. W zależności od okoliczności, możemy przetwarzać również inne kategorie danych osobowych.

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania wszystkich szczegółowych informacji istotnych w określonych okolicznościach może utrudnić lub uniemożliwić przeprowadzenie procesu komunikacji. W przypadkach, gdy są Państwo stroną transakcji z Huuuge, podanie danych osobowych jest obowiązkowe dla realizacji tej transakcji.

Okres przechowywania danych: do chwili cofnięcia zgody, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.

4. Udostępnianie danych osobowych

Jeżeli okaże się, że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, możemy udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom i organom publicznym upoważnionym do przetwarzania takich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, urzędy skarbowe, finansowe organy regulacyjne).
W razie potrzeby możemy udostępnić Państwa dane osobowe, gdy zaistnieje potrzeba ochrony praw lub własności Huuuge lub odpowiednich osób trzecich.

Państwa dane osobowe mogą zostać również przekazane innym spółkom z Grupy Huuuge, ich podmiotom stowarzyszonym i wykonawcom. Zwracamy uwagę, że wszystkie spółki należące do Grupy Huuuge (oraz ich wykonawcy) zapewniają odpowiednie środki bezpieczeństwa dotyczące Państwa danych osobowych.

Niekiedy, w celu prowadzenia działalności gospodarczej może być niezbędne wsparcie naszych wykonawców (partnerów biznesowych, usługodawców i doradców). W związku z tym możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, które wspierają nas w prowadzeniu działalności, w szczególności doradcom, usługodawcom IT, dostawcom usług marketingowych), usług w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentów, usług prawnych, usług finansowo-księgowych oraz usług ubezpieczeniowych.

Jako zabezpieczenie Państwa prywatności, zawarliśmy:
• umowy o przetwarzanie danych osobowych z naszymi partnerami wspierającymi, działającymi jako podmioty przetwarzające dane,
• umowy/klauzule o udostępnianie danych osobowych, w których nasz partner jest również administratorem danych osobowych użytkownika,
w których zapewniamy, że Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami i pierwotnym celem przetwarzania Państwa danych oraz że wykorzystanie ich przez osobę trzecią jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub naszymi ustaleniami umownymi.

5. Przekazywanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie przekazanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie decyzji stwierdzających adekwatność poziomu ochrony lub wzorów klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Alternatywnie, możemy również przekazywać dane osobowe podmiotom, które są związane wiążącymi zasadami korporacyjnymi w ramach ich grupy kapitałowej, zatwierdzonymi przez organy ochrony danych i zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa również poza EOG. 
Wszelkie wnioski, pytania i wątpliwości dotyczące postępowania Huuuge w zakresie zabezpieczeń transferu danych poza EOG należy kierować do naszego IDO, którego dane kontaktowe podane zostały w punkcie 2 powyżej.

6. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, podmiotom danych (tj. osobom, których dane są przetwarzane), przysługują następujące prawa (odpowiednio):
(i) prawo żądania zapewnienia przez Administratora danych dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
(ii) prawo żądania od Administratora skorygowania przetwarzanych danych osobowych,
(iii) prawo żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych, 
(iv) prawo żądania od Administratora, aby ograniczył przetwarzanie danych osobowych
(v) prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
(vi) prawo do przeniesienia danych osobowych,
(vii) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym takie wycofanie nie ma wpływa na legalność przetwarzania na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem.

Należy zauważyć, że Państwa prawa wynikające z odpowiednich przepisów o ochronie prywatności nie są bezwarunkowe. W związku z tym, próba powołania się na którekolwiek z tych praw może nie doprowadzić do podjęcia działań. Należy najpierw ustalić, czy dopuszczalne jest wykonanie Państwa wniosku.  
Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych (w tym przypadku polski organ nadzoru). Zachęcamy jednak, aby zawsze najpierw kontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych.

7. Aktualizacje polityki

Niniejsza polityka podlega aktualizacji. Aktualnie obowiązująca polityka jest każdorazowo publikowana na stronie internetowej.

Aktualizacja 27 kwietnia 2023