Rada Dyrektorów

Rada Dyrektorów


W przeciwieństwie do większości spółek akcyjnych zarejestrowanych w Polsce, w których organy zarządzające i nadzorcze (zarząd i rada nadzorcza) są odrębne i niezależne, uprawnienia zarządcze w Huuuge, Inc. są powierzone jednemu organowi korporacyjnemu - Radzie Dyrektorów.
Szczegółowe informacje na temat każdego członka Rady Dyrektorów można znaleźć w sekcji "O nas / Rada Dyrektorów" na naszej stronie internetowej relacji inwestorskich. 

Skład
 

Łączna liczba dyrektorów wchodzących w skład Rady Dyrektorów jest określana w drodze uchwały podejmowanej przez Radę Dyrektorów. Co najmniej dwóch dyrektorów musi spełniać kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (tj. w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym). 

Obecnie Rada Dyrektorów liczy pięciu dyrektorów.
 

Jeden dyrektor jest wybierany przez posiadacza/posiadaczy uprzywilejowanych akcji serii A, dwóch dyrektorów jest wybieranych przez posiadacza/posiadaczy uprzywilejowanych akcji serii B (pod warunkiem, że jednym z takich dyrektorów wybranych przez posiadacza/posiadaczy uprzywilejowanych akcji serii B będzie Anton Gauffin). Posiadacze akcji zwykłych będą uprawnieni wyłącznie do wyboru dyrektorów Huuuge, Inc., którzy nie zostali wybrani zgodnie z poprzednim zdaniem. Każdy dyrektor pełni swoją funkcję do następnego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy, do czasu wyboru jego następcy lub do czasu jego wcześniejszej rezygnacji lub odwołania.

W dowolnym momencie każdy dyrektor może zostać odwołany, z podaniem przyczyny lub bez jej podania, przez akcjonariuszy uprawnionych do wybrania takiego dyrektora (tj. posiadaczy akcji określonej serii), na nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub na podstawie pisemnej zgody akcjonariuszy. 

Przewodniczący Rady Dyrektorów, jeśli zostanie wybrany, przewodniczy wszystkim zgromadzeniom akcjonariuszy i posiedzeniom Rady Dyrektorów oraz wykonuje inne uprawnienia i obowiązki, które Rada Dyrektorów może przypisać lub które mogą być określone w statucie Huuuge, Inc. ("Statut"). Przewodniczący Rady Dyrektorów może zostać wyznaczony przez Radę Dyrektorów do tymczasowego pełnienia funkcji Dyrektora Generalnego Huuuge, Inc. w przypadku śmierci, rezygnacji, zwolnienia, nieobecności lub niepełnosprawności Dyrektora Generalnego do czasu powołania przez Radę Dyrektorów nowego Dyrektora Generalnego. Przewodniczący Rady Dyrektorów może, ale nie musi być członkiem kadry kierowniczej Huuuge, Inc.

Uprawnienia
 

Zgodnie ze Statutem, z zastrzeżeniem postanowień Ogólnego Prawa Spółek Stanu Delaware (Delaware General Corporate Law) (oraz wszelkich ograniczeń zawartych w Akcie Założycielskim Huuuge, Inc. lub Statucie dotyczących działań, które muszą zostać zatwierdzone przez akcjonariuszy lub głosami wynikającymi z wyemitowanych akcji, działalność i sprawy Huuuge, Inc. są zarządzane, a wszystkie uprawnienia korporacyjne są wykonywane przez Radę Dyrektorów lub pod jej kierownictwem.
O ile Akt Założycielski lub Statut nie stanowią inaczej, Rada Dyrektorów może upoważnić dowolnego członka kadry kierowniczej lub agenta do zawarcia dowolnej umowy lub wykonania dowolnej czynności w imieniu i na rzecz Huuuge, Inc.; takie upoważnienie może być ogólne lub ograniczone do określonych przypadków. O ile nie zostało to zatwierdzone lub ratyfikowane przez Radę Dyrektorów lub nie mieści się w ramach upoważnienia udzielonego członkowi kadry kierowniczej, żaden członek kadry kierowniczej, agent ani pracownik nie ma uprawnienia ani upoważnienia do zawierania jakichkolwiek umów lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań wiążących dla Huuuge, Inc. lub ustanawiania jakichkolwiek zastawów lub świadczeń Huuuge, Inc. w jakimkolwiek celu lub na jakąkolwiek kwotę.

Anton Gauffin, Przewodniczący Rady Dyrektorów, dyrektor wykonawczy
 

Anton Gauffin jest założycielem Huuuge, Inc. Rozpoczął swoją karierę zawodową w 2000 r. w firmie telekomunikacyjnej i teleinformatycznej Elisa działającą głównie w Finlandii i Estonii. w 2002 roku założył Gamelion, spółkę zajmującą się tworzeniem gier mobilnych, którą sprzedał w 2007 roku, ponownie przejął w 2014 roku i w 2015 roku przemianował na Huuuge. W latach 2009-2012 był prezesem BLStream Inc. Jest także założycielem kilku spółek w Finlandii, Polsce i Dolinie Krzemowej. Anton studiował informatykę i ekonomię na Uniwersytecie Jyväskylä.

Henric Suuronen, Dyrektor
 

Henric Suuronen jest współzałożycielem Play Ventures. Wcześniej był współzałożycielem Nonstop Games, która to spółka została przejęta przez King w 2014 roku. Ma ponad 15 lat doświadczenie w branży gier mobilnych. Przed założeniem Nonstop Games był Dyrektorem ds. Zarządzania Produktem w Digital Chocolate i szefem studia w Wooga. Po przejęciu Nonstop Games przez King pełnił funkcję Starszego Dyrektora Kreatywnego w King. w ostatnich latach był również aktywnym inwestorem na rynku gier, a jego inwestycje obejmowały takich deweloperów jak Traplight Games, Futureplay Games, Matchmade, Omniata czy Data Tiger. Henric Suuronen jest absolwentem Abo Akademi (studia magisterskie), gdzie specjalizował się w inżynierii oprogramowania (na kierunku technologia) oraz międzynarodowym marketingu i systemach informatycznych (na kierunku biznes). Oprócz pełnienia funkcji członka Rady Dyrektorów Spółki, Henric Suuronen pełni funkcję doradcy strategicznego Spółki oraz jest jednym z inwestorów w Spółkę. 

John Salter, Dyrektor
 

John Salter jest współzałożycielem i partnerem w The Raine Group. Odpowiada za praktykę The Raine Group w zakresie mediów i gier cyfrowych. Przed założeniem The Raine Group pełnił funkcję Globalnego Dyrektora ds. Mediów Cyfrowych w UBS Investment Bank, gdzie pracował przez ponad osiem lat w Technology, Media and Telecommunications Group w San Francisco. Zanim dołączył do UBS, pracował w grupie Internet and New Media w Volpe, Brown, Whelan & Co. w San Francisco. w The Raine Group pracował jako doradca w ramach różnych projektów, w tym m.in. nad pozyskaniem 3,0 mld USD przez Epic Games w dwóch transakcjach, sprzedażą Playtika (spółki należącej do Caesars Interactive) konsorcjum kierowanemu przez Shanghai Giant Network Technology, sprzedażą większości posiadanych przez SoftBank udziałów w Supercell na rzecz Tencent, sprzedażą Double Down Interactive (wchodzącej w skład International Game Technology) na rzecz podmiotu powiązanego DoubleU Games, sprzedażą Legendary Entertainment na rzecz Wanda oraz inwestycjami SoftBank w Legendary Entertainment i Supercell. Zasiada w radzie dyrektorów DraftKings, Zumba Fitness, Huuug i Beachbody, spółek z portfela Raine. Posiada tytuł licencjata ekonomii z Uniwersytetu Stanforda.

Krzysztof Kaczmarczyk, Dyrektor niezależny
 

Krzysztof Kaczmarczyk jest niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w nadzorowaniu w ramach rad nadzorczych ponad 30 spółek. Jednocześnie pełnił funkcję członka lub przewodniczącego komitetów audytu w ponad 20 spółkach notowanych na GPW w Warszawie. W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Banku w Polsce, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Działu analiz rynku akcji i analityka rynku akcji na region Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2008 r. do 2010 r. piastował różne stanowiska kierownicze w Grupie TP (Orange). W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W okresie 2012-2015 piastował stanowisko wiceprezesa Zarządu ds. strategii i rozwoju działalności spółki Emitel, wiodącego operatora naziemnej sieci radiowej i telewizyjnej w Polsce. Od 2016 r. do 2019 r. pracował jako doradca strategiczny Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. (wiodącej spółki wydobywczej na świecie). Od 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Mabion S.A., spółki biotechnologicznej (notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizując się w finansach i rachunkowości.

Tom Jacobsson, Dyrektor niezależny
 

Tom Jacobsson jest weteranem biznesu cyfrowego z ponad 25-letnim doświadczeniem w pomaganiu produktom i firmom w osiąganiu sukcesu poprzez kulturę zwycięstwa, myślenie projektowe, filozofię lean start-up i metodologię agile. W poprzednich rolach Tom budował globalne produkty infrastrukturalne i technologie mobilne jako kierownik programu systemowego 3G dla Nokii, prowadził strategię i planowanie chipsetów mobilnych Nokii od jednego dostawcy do wielu dostawców, działał jako dyrektor generalny małych i średnich firm cyfrowych oraz współpracował z firmami przy wprowadzaniu ich na giełdę. Obecnie jest dyrektorem generalnym Dunning, Kruger & Associates, firmy zajmującej się kompleksowymi produktami cyfrowymi, którą współzałożył w 2017 r. i która w 2021 r. połączyła się z rodziną North Alliance.