Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji% akcji w kapitale zakładowym i % głosów na Walnym Zgromadzeniu
Anton Gauffin (przez Big Bets OÜ)1 25 849 506 30,68
Raine Group (przez RPII HGE LLC)1 10 919 646 12,96
Nationale-Nederlanden FUNDUSZE 5 688 696 6,75
Pozostali akcjonariusze2 41 788 849 49,60
Razem384 246 697100

(1) w tym posiada jedną Akcję Uprzywilejowaną

(2) w tym 5 728 226 akcji własnych nie dających praw głosu na dzień 30 czerwca 2022 r.

(3) 84 246 695 akcji zostało wprowadzonych do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto, dwie akcje Spółki są Akcjami Uprzywilejowanymi i nie zostały wprowadzone do publicznego obrotu