Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji% akcji w kapitale zakładowym
Anton Gauffin (przez Big Bets OÜ)1 20 290 922 30,23
Raine Group (przez RPII HGE LLC)1 8 571 525 12,77
Nationale-Nederlanden FUNDUSZE 5 688 696 8,47
Pozostali akcjonariusze2 32 573 635 48,53
Razem367 124 778100

(1) w tym posiada jedną Akcję Uprzywilejowaną

(2) w tym  4 314 211 akcje własne nie dające praw głosu na dzień 29 sierpnia 2023 r.

(3) 84 246 695 akcji zostało wprowadzonych do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto, dwie akcje Spółki są Akcjami Uprzywilejowanymi i nie zostały wprowadzone do publicznego obrotu

 

% głosów na Walnym Zgromadzeniu

 

 

AkcjonariuszLiczba akcji% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Anton Gauffin (przez Big Bets OÜ)1 20 290 922 32,30
Raine Group (przez RPII HGE LLC)1 8 571 525 13,65
Nationale-Nederlanden FUNDUSZE 5 688 696 9,06
Pozostali akcjonariusze 28 259 424 44,99
Razem362 810 567100