Akcjonariat oraz % głosów na Walnym Zgromadzeniu

AkcjonariuszLiczba akcji% akcji w kapitale zakładowym i % głosów w Walnym Zgromadzeniu
Anton Gauffin (przez Big Bets OÜ)1 18 453 294 30,76
Raine Group (przez RPII HGE LLC)1 7 600 966 12,67
Nationale-Nederlanden Fundusze 2 5 688 696 9,48
Akcje Własne (bez prawa głosu)3 4 002 046 6,67
Pozostali Akcjonariusze 24 239 979 40,41
Razem59 984 981100

1w tym jedna akcja uprzywilejowana.

2 Ilość akcji z zawiadomienia FUNDUSZU z dnia 4 maja 2022 r., opublikowana w Raporcie bieżącym nr 19/2022,  udział w kapitale i w głosach wg obliczeń Spółki na dzień publikacji raportu za I kwartał 2024 r.

3 Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych zgodnie z prawem stanu Delaware.