Polityka dywidendy

Dywidendy wypłacone w przeszłości

W ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych spółka Huuuge, Inc. nie wypłacała dywidend z zysku netto.

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy

Huuuge, Inc. nie posiada polityki dywidendy. Rada Dyrektorów może okresowo uchwalać dywidendę z nadwyżki środków posiadanych przez Spółkę oraz może, z zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz Aktu Założycielskiego, ustalać terminy ustalania i wypłaty dywidendy. Dywidenda jest wypłacana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Delaware. Walne Zgromadzenie nie bierze udziału w procesie decyzyjnym w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy. 

Rada Dyrektorów nie planuje wypłaty jakiejkolwiek dywidendy za 2020 r. Środki pochodzące z działalności operacyjnej oraz środki z emisji nowych akcji w ramach oferty, przeprowadzonej w lutym 2021 roku, zostaną wykorzystane na potencjalne akwizycje. Rada Dyrektorów nie podjęła żadnej decyzji dotyczącej wypłaty dywidend za jakikolwiek przyszłe okresy. 

Działamy w dynamicznie rozwijającej się branży i aby to wykorzystać, musimy nadać priorytet działaniom rozwojowym, a w szczególności potencjalnym przejęciom. Faktyczna wypłata przyszłych dywidend oraz ich kwoty zależeć będzie od szeregu czynników, w tym między innymi od planowanych przejęć, wysokości naszych nieskonsolidowanych rezerw podlegających podziałowi, zysków, naszego poziomu rentowności i sytuacji finansowej, potrzeb kapitałowych, obowiązujących ograniczeń w zakresie wypłaty dywidend zgodnie z prawem stanu Delaware oraz innych czynników, które Rada Dyrektorów może uznać za istotne. W związku z tym nasza zdolność do wypłacania dywidend w przyszłości może być ograniczona. 

Rada Dyrektorów zastrzega prawo do zmiany polityki dywidendowej w dowolnym momencie. Na przykład, możemy podjąć decyzję o niewypłacaniu żadnych dywidend w przyszłości. Może się to zdarzyć zwłaszcza w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, które zmieniłyby nasze podejście w zakresie uznawanego za bezpieczny poziomu środków pieniężnych i kapitału, a także nasze cele i strategię finansową.