Kadra Kierownicza

Kadra kierownicza 


Co do zasady, kadrą kierowniczą Huuuge, Inc. są Dyrektor Generalny i Sekretarz. Huuuge, Inc. może również powołać Przewodniczącego Rady Dyrektorów, Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów, jednego lub więcej Prezesów, jednego lub więcej Wiceprezesów, Dyrektora Finansowego, Skarbnika oraz innych członków kadry kierowniczej lub asystentów kadry kierowniczej wskazanych przez Radę Dyrektorów.

Rada Dyrektorów może wybierać i odwoływać według własnego uznania członków kadry kierowniczej Huuuge, Inc. oraz może mianować lub zatrudniać takich agentów lub pracowników, jakich uzna za wskazanych, jak również odwoływać ich według własnego uznania. Każdy członek kadry kierowniczej wybrany przez Radę Dyrektorów sprawuje swój urząd przez okres określony przez Radę Dyrektorów, do czasu wyboru i uzyskania uprawnień przez jego następcę lub do czasu jego wcześniejszej śmierci, rezygnacji, odwołania lub dyskwalifikacji.

Ogólne uprawnienia 


Dyrektor Generalny, Prezes, Sekretarz i Skarbnik, inny członek/członkowie kadry kierowniczej, lub agent/agenci, którzy mogą zostać upoważnieni przez Radę Dyrektorów lub komitet, któremu Rada Dyrektorów przyznała określone uprawnienia, mają prawo do zawierania i wykonywania w imieniu Huuuge, Inc. wszelkich umów i innych czynności, które wymagają ich wykonania przez Huuuge, Inc. i które zostały zatwierdzone przez Radę Dyrektorów lub które, w ocenie takiego członka kadry kierowniczej, powinny zostać wykonane w imieniu Huuuge, Inc, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich zawarcie i wykonanie zostało wyraźnie przekazane przez Radę Dyrektorów lub Statut innemu członkowi kadry kierowniczej lub agentowi Huuuge, Inc. lub gdy prawo wymaga, aby zostały one zawarte lub wykonane przez innego członka kadry kierowniczej lub w inny sposób. 

Uprawnienia i obowiązki kadry kierowniczej 


Dyrektor Generalny (Chief Executive Officer) posiada ogólne uprawnienia w zakresie nadzoru, kierowania i kontroli działalności Huuuge, Inc. oraz czuwa nad wykonaniem wszystkich poleceń i uchwał Rady Dyrektorów. Dyrektor Generalny, wraz z każdym Prezesem Huuuge, Inc. wykonuje również wszystkie obowiązki związane z tym stanowiskiem, które mogą być wymagane przez prawo oraz wszystkie inne obowiązki przypisane mu przez Radę Dyrektorów lub Statut. Dyrektor Generalny pełni funkcję przewodniczącego i przewodniczy wszystkim zgromadzeniom akcjonariuszy. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Dyrektor, Dyrektor Generalny przewodniczy wszystkim posiedzeniom Rady Dyrektorów. Jeśli Skarbnik nie zostanie wybrany, Dyrektor Generalny pełni również obowiązki i funkcje Skarbnika. 

Prezes (President). Z zastrzeżeniem uprawnień nadzorczych Dyrektora Generalnego (jeśli Dyrektor Generalny nie jest Prezesem) oraz z zastrzeżeniem takich uprawnień nadzorczych i uprawnień, które mogą zostać przyznane przez Radę Dyrektorów Przewodniczącemu Rady Dyrektorów lub innemu członkowi kadry kierowniczej, Prezes posiada ogólne uprawnienia w zakresie nadzoru, kierowania i kontroli działalności Huuuge, Inc. oraz czuwa nad wykonaniem wszystkich poleceń i uchwał Rady Dyrektorów.

Skarbnik (Treasurer) prowadzi i przechowuje lub sprawia, że są prowadzone i przechowywane odpowiednie i prawidłowe księgi oraz rejestry rachunków dotyczących nieruchomości i transakcji biznesowych Huuuge, Inc. Skarbnik deponuje środki Huuuge, Inc. w imieniu i na rzecz Huuuge, Inc. i wypłaca takie środki zgodnie z poleceniami Rady Dyrektorów. Przekazuje Przewodniczącemu Rady Dyrektorów, jeśli został wybrany, Dyrektorowi Generalnemu i Radzie Dyrektorów lub, w przypadku nieobecności Dyrektora Generalnego, dowolnemu Prezesowi, na każde żądanie, przegląd sytuacji finansowej Huuuge, Inc. i jego transakcji jako Skarbnika. Wykonuje on wszystkie obowiązki właściwe dla Skarbnika oraz inne obowiązki określone przez Radę Dyrektorów, Dyrektora Generalnego lub Statut. W przypadku nieobecności Skarbnika jego obowiązki może pełnić Asystent Skarbnika.

Sekretarz (Secretary), a w razie jego nieobecności - Asystent Sekretarza, uczestniczy we wszystkich posiedzeniach i prowadzi protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz rejestruje wszystkie głosowania Rady Dyrektorów, akcjonariuszy i wszelkich stałych komitetów w odpowiednich księgach przewidzianych do tego celu, prowadzi księgi, rejestry i rejestry akcji Huuuge, Inc. oraz poświadcza dokumentację Huuuge, Inc. Sekretarz, a w razie jego nieobecności - Asystent Sekretarza, zapewnia przekazywanie i doręczanie wszystkich zawiadomień o zgromadzeniach akcjonariuszy i posiedzeniach Rady Dyrektorów. Sekretarz, a w razie jego nieobecności - Asystent Sekretarza, wykonuje wszystkie obowiązki właściwe dla Sekretarza oraz inne obowiązki określone przez Radę Dyrektorów, Dyrektora Generalnego, Prezesa lub Statut.

Czterech członków zespołu zostało również formalnie powołanych na stanowiska kierownicze Huuuge, Inc., t.j. Wojciech "Wrona" Wronowski, Dyrektor Generalny, Erik Duindam, Prezes oraz Dyrektor ds. Działalności Operacyjnej, Marek Chwałek, Skarbnik oraz Monika Kierepa, Sekretarz.

Szczegółowe informacje na temat każdego członka zespołu można znaleźć w sekcji "O nas / Kadra Zarządzająca" na naszej stronie internetowej relacji inwestorskich.