Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

Gabriela Burdach

Investor Relations Director

gabriela.burdach@huuugegames.com
tel. +48 538 637 061


INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

Raport 16/2021

Realizacja opcji na akcje

 

W nawiązaniu do informacji zawartej w prospekcie emisyjnym, że łączna liczba opcji na akcje możliwych do wykonania na dzień 28 lutego 2021 r. wynosiła 3.188.795, Huuuge, Inc. (“Emitent”) informuje o zakończeniu pierwszego, po publikacji prospektu, okresu realizacji opcji na akcje. Do dnia 30 czerwca 2021 zostało wykonanych 980.286 opcji na akcje, a dodatkowo Emitent spodziewa się wykonania 17.510 opcji na akcje do dnia 18 lipca 2021. Po wykonaniu opcji i zapisaniu akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych uczestników planów motywacyjnych, akcje mogą być przedmiotem obrotu przez danych uczestników planów motywacyjnych bez dalszych ograniczeń. 

Na realizację opcji na akcje Emitent przeznaczył 997.796 akcji własnych, co stanowi 1,2% ogólnej liczby akcji Emitenta. W związku z realizacją opcji nie doszło do emisji nowych akcji Emitenta, zaś wydane akcje własne Emitenta zmniejszą możliwą do wyemitowania liczbę nowych akcji przeznaczonych na plany motywacyjne. W związku z tym, liczba akcji własnych posiadanych przez Emitenta zostanie zmniejszona do około 2.333.872.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR.