Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

Gabriela Burdach

Investor Relations Manager

gabriela.burdach@huuugegames.com
tel. +48 538 637 061


INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

Raport 13/2021

Nabycie gry Traffic Puzzle

Treść Raportu: 

Huuuge, Inc., („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r., Huuuge Global Ltd. z siedzibą w Larnace, Cypr (“Huuuge Global”), spółka w 100% zależna od Emitenta zawarła Umowę Nabycia Aktywów („Umowa Nabycia Aktywów”) od PICADILLA GAMES Adziński, Porzucek, Czerenkiewicz sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (“Picadilla”), na mocy której Huuuge Global nabył od Picadilla grę na urządzenia mobilne zwaną Traffic Puzzle, wraz z prawami i aktywami związanymi z nią, za kwotę 38.900.000,00 USD  („Cena Nabycia”).

Cena Nabycia zostanie zapłacona Picadilla w następujący sposób:
    a) 9.500.000,00 USD  w terminie 10 dni roboczych od momentu podpisania Umowy Nabycia Aktywów;
    b) 25.000.000,00 USD  w terminie 15 dni roboczych po przekazaniu nabytych aktywów;
    c) 4.400.000,00 USD  w terminie 15 dni roboczych po roku od przekazania nabytych aktywów.

Razem z zawarciem Umowy Nabycia Aktywów, Huuuge Global i Picadilla zawarli umowę dotyczącą utrzymania, wsparcia i rozwoju  gry na urządzenia mobilne Traffic Puzzle, zawartą na okres do czasu przekazania nabytych aktywów (nie dłużej niż na 9 miesięcy od czasu podpisania Umowy Nabycia Aktywów).
Dodatkowo, Huuuge Global i Picadilla, zawarli umowę o świadczenie usług wsparcia, doradztwa i dzielenia się wiedzą w zakresie gry na urządzenia mobilne Traffic Puzzle przez okres 12 miesięcy rozpoczynający się w następnym dniu po dniu zakończenia procesu przekazywania nabytych aktywów. Na podstawie umowy o świadczenie usług Picadilla otrzyma 100.000,00 USD.
Huuuge Global i Picadilla rozwiązali obecną Umowę o Wydawanie Gier.
Zakup gry Traffic Puzzle to pierwszy ważny krok w realizacji strategii fuzji i przejęć Emitenta, gdyż poprzez przejęcie wzmocni on swoją pozycję w szybko rosnącej kategorii gier casual. Włączenie Traffic Puzzle do portfolio pozwoli także na przyspieszenie dywersyfikacji przychodów Emitenta oraz sprawi, że ta gra szybko stanie się trzecią najpopularniejszą grą po Huuuge Casino i Billionaire Casino.

Jednocześnie, Emitent informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w dniu 11 marca 2021 r. podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji o podpisaniu przez Huuuge Global i Picadilla w dniu 11 marca 2021 r. listu intencyjnego w sprawie potencjalnego nabycia aktywów Picadilla przez Huuuge Global. Decyzja Emitenta spowodowana była faktem, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta i jego grupy, poprzez negatywny wpływ na możliwość przeprowadzenia transakcji oraz możliwość wprowadzenia w błąd opinii publicznej poprzez błędną interpretację intencji Emitenta i jego grupy w ramach prowadzonych negocjacji. Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR, po publikacji niniejszego raportu, Emitent przekaże Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 oraz ust. 4 MAR