HUUUGE OGŁASZA ZAKOŃCZENIE PRZEGLĄDU OPCJI STRATEGICZNYCH ORAZ PLAN PRZEPROWADZENIA SKUPU AKCJI WŁASNYCH NA DUŻĄ SKALĘ

Huuuge, Inc., globalny producent i wydawca gier free-to-play, ogłasza zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych oraz plan przeprowadzenia skupu akcji na dużą skalę.

 

Huuuge ma swoje biura w USA, Wielkiej Brytanii, Polsce, Izraelu, Holandii, Finlandii oraz na Cyprze. Spółka jest znana ze swoich popularnych tytułów w kategorii gier typu social casino, Huuuge Casino i Billionaire Casino. W 2021 roku Huuuge zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co było największą ofertą publiczną w sektorze gier mobilnych w Europie. 

 

Rada Dyrektorów Spółki ogłosiła decyzję o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych rozpoczętego w sierpniu zeszłego roku. Proces ten, prowadzony przez Komitet Specjalny Rady Dyrektorów Spółki przy wsparciu doradców, obejmował dogłębną analizę Spółki, jej pozycji rynkowej oraz różnych opcji przyszłego rozwoju, mających na celu maksymalizację wartości dla akcjonariuszy. Proces dostarczył Radzie Dyrektorów cennych informacji na każdym poziomie organizacji, jak również opinii różnych interesariuszy. Część tych uwag zostanie wdrożona w ciągu najbliższych tygodni, a pozostałe będą odzwierciedlone w długoterminowych planach.

 

Rada Dyrektorów postanowiła, iż optymalną dla Spółki strategią jest pozostanie spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rada Dyrektorów postanowiła również, iż biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe, kurs akcji Spółki, wiarę w jej długoterminowy sukces oraz znaczne zasoby gotówki, nadszedł czas na dystrybucję części tych zasobów do akcjonariuszy.

Rada Dyrektorów ogłosiła plan przeznaczenia do 150 mln USD na skup akcji własnych, przy jednoczesnym zachowaniu środków na potrzeby operacyjne oraz przyszłe umowy wydawnicze i potencjalne cele akwizycyjne. Skup akcji ma się odbyć w drodze ograniczonego czasowo zaproszenia do sprzedaży akcji, dostępnego dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, po z góry określonej cenie za akcję. Szczegóły programu, włącznie z ceną, harmonogramem oraz pozostałymi istotnymi informacjami będą ogłoszone w pierwszym kwartale 2023 r. Zamiarem Rady Dyrektorów jest zakończenie programu skupu akcji przed rozpoczęciem okresu zamkniętego poprzedzającego publikację sprawozdania finansowego oraz raportu rocznego za 2022 r. Powyższy plan może potencjalnie ulec zmianie i jest przedmiotem ostatecznym ustaleń Rady Dyrektorów, w szczególności dotyczących ceny oraz harmonogramu. 

Zgodnie z opublikowanym niedawno Raportem Bieżącym (RB 3/2023), Spółka dokona odpisu z tytułu utraty wartości aktywa Traffic Puzzle w wysokości 26.1 mln USD. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. Odpis zostanie potraktowany jako zdarzenie jednorazowe, bez wpływu na skorygowany wynik EBITDA Grupy. Gra Traffic Puzzle pozostanie aktywna i dostępna dla graczy, i oczekuje się, że będzie nadal generować przychody. Spółka nie planuje ponosić więcej wydatków marketingowych związanych z grą. Studio zostało rozwiązane, a część jego pracowników utworzy nowy zespół, którego zadaniem będzie praca nad nowymi tytułami. W związku z powyższym, Spółka oczekuje, że Traffic Puzzle będzie mieć znaczący pozytywny wpływ na wyniki EBITDA oraz netto Grupy w 2023 r.

Szacunkowa skorygowana EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. osiągnęła poziom 82 mln USD (+28% r/r), a saldo gotówkowe Emitenta na koniec roku wyniosło 222 mln USD. Wartości te są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Te liczby potwierdzają długowieczność naszych flagowych tytułów i są dowodem na to, że strategia skupienia się na efektywności, rentowności oraz generacji gotówki jest skuteczna. Zespół Huuuge kontynuuje obraną strategię w 2023 r.

W następstwie zakończonego przeglądu opcji strategicznych, Kierownictwo Grupy pracuje nad szeroko zakrojonym planem poprawy efektywności. Jako część tego planu, obecna struktura organizacyjna może ulec spłaszczeniu, a niektóre zespoły zostaną połączone. Nadrzędnym celem jest stworzenie optymalnego środowiska do tworzenia atrakcyjnych, wciągających gier. Planujemy też stworzenie kilku niewielkich sprawnie działających zespołów skupionych na tworzeniu nowych gier. Pierwsze takie zespoły zostaną utworzone głównie w oparciu o obecnych pracowników Grupy, w tym niektórych pracowników zamykanego studia Traffic Puzzle. 

Anton Gauffin, założyciel i Współdyrektor Generalny Huuuge:

“Zamknięcie procesu przeglądu opcji strategicznych to zakończenie okresu wewnętrznych analiz w Huuuge i otwarcie nowego rozdziału poświęconego kreatywności, innowacji i efektywności.

Jesteśmy pewni długoterminowego sukcesu Huuuge. Nasza rentowność pozwala nam inwestować w przyszłość i myśleć strategicznie o tym, jak dalej kreować wartość dla naszych akcjonariuszy.

Jesteśmy dumni z tego, że w obecnym otoczeniu rynkowym możemy zaoferować akcjonariuszom dodatkową płynność oraz zwiększyć wartość akcji poprzez skup akcji własnych w kwocie do 150 mln USD. Wkrótce poinformujemy rynek o szczegółach naszego planu.

Podczas gdy przed globalnym rynkiem gier nadal stoi szereg wyzwań, jestem przekonany, że powrót do fundamentów, na których zbudowaliśmy nasz sukces to sposób na maksymalizację przyszłych wzrostów. Skupimy się ponownie na tworzeniu atrakcyjnych, wciągających gier, które podobają się szerokiej grupie użytkowników.”

Pobierz komunikat prasowy