Huuuge, INC. publikuje wyniki za III kwartał 2022 r: skorygowany wynik EBITDA na rekordowym poziomie

Spółka Huuuge Inc., globalny producent gier i wydawca gier z kategorii free-to-play, opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2022 r.

    • W III kwartale 2022 r. Huuuge wygenerowała skorygowany wynik EBITDA w wysokości 24,5 mln USD, co oznacza wzrost o 38,7% rok do roku i o 78,7% względem poprzedniego kwartału. Kwartalna rentowność Spółki osiągnęła rekordowy poziom: skorygowana marża EBITDA za III kwartał 2022 r. wyniosła 31,6% (wobec 19,2% przed rokiem i 17,2% w poprzednim kwartale).
    • Poprawę skorygowanego EBITDA odnotowano przy przychodach ogółem rzędu 77,5 mln USD (co oznacza spadek o 15,7% r/r i o 2,4% kw/kw). Wypracowane wyniki są potwierdzeniem zdolności Spółki do skutecznego funkcjonowania w obecnych realiach rynkowych, w których według danych Sensor Tower globalny rynek gier mobilnych skurczył się w III kwartale 2022 r. o 12,7% w porównaniu do III kwartału 2021 r.
    • W III kwartale 2022 r. Spółka odnotowała również wzrost skorygowanego zysku netto o 61,1% r/r, do poziomu 18,4 mln USD.
    • Flagowe tytuły wygenerowały w III kwartale 2022 r. przychody rzędu 71 mln USD, co oznacza spadek o 11,9% względem analogicznego kwartału roku ubiegłego i wzrost o 1% w relacji do poprzedniego kwartału. Dzięki szeroko zakrojonej aktualizacji ekonomii środowiska gier, przeprowadzonej w sierpniu tego roku, flagowe tytuły Huuuge wygenerowały silny strumień przychodów, powyżej wyników II kwartału 2022 r., mimo niższych wydatków marketingowych.
    • Gra Traffic Puzzle wygenerowała w III kwartale 2022 r. przychody w wysokości 5,7 mln USD (co oznacza spadek o 35,2% r/r i o 28% kw/kw). Spadek ten wiązał się z istotnie niższym poziomem wydatków na pozyskiwanie użytkowników w przypadku tej gry. Zgodnie z zapowiedziami z początku roku Huuuge ograniczył nakłady marketingowe na grę Traffic Puzzle, ponieważ wprowadzane są obecnie znaczące zmiany w architekturze gry w celu przekształcenia jej w platformę, na której można zbudować wiele nowych tytułów. Po przeprowadzeniu aktualizacji we wrześniu odnotowano zauważalną poprawę wskaźników retencji. Celem kolejnych planowanych aktualizacji jest dalsze zwiększanie wskaźników zaangażowania. Wrzesień był też pierwszym miesiącem z pozytywną marżą wyniku na sprzedaży w Traffic Puzzle.
    • W III kwartale 2022 r. dzienna liczba aktywnych użytkowników (DAU) dla tytułów flagowych zmniejszyła się zarówno w ujęciu rok do roku, jak i kwartał do kwartału. Wskaźnik ten obniżył się o 21,9% r/r, do 354 tysięcy aktywnych użytkowników, co stanowi odzwierciedlenie aktualnych trendów rynkowych oraz jest też wynikiem działań wewnętrznych – niższych wydatków marketingowych oraz koncentracji na zwrocie z inwestycji.

Anton Gauffin, założyciel i Współdyrektor Generalny Huuuge: „W trzecim kwartale 2022 roku podjęliśmy działania ukierunkowane na optymalizację rentowności naszych kluczowych tytułów. Dzięki dokonanej w sierpniu bieżącego roku istotnej zmianie ekonomii środowiska gier, a także optymalizacji działań w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników, nasze flagowe gry wygenerowały przychody powyżej wyników wypracowanych w poprzednim kwartale przy niższych nakładach marketingowych. Efektywność wdrażanej przez nas strategii znalazła odzwierciedlenie w kluczowych wskaźnikach monetyzacji portfela produktowego, obejmujących wzrost kwartał do kwartału zarówno średniego przychodu na aktywnego użytkownika dziennie (ARPDAU), jak i średniego przychodu na płacącego użytkownika (ARPPU) w przypadku naszych flagowych tytułów. Wskaźnik ARPDAU dla tych produktów znajduje się obecnie na rekordowo wysokim poziomie, nawet powyżej wskazań z okresu pandemii.”

Rod Cousens, Współdyrektor Generalny Huuuge: “Priorytetowym zadaniem Huuuge jest obecnie dalsza poprawa produktu Traffic Puzzle, przy jednoczesnej rezygnacji ze zwiększania nakładów na pozyskiwanie użytkowników na rzecz podnoszenia wskaźników efektywności. W miarę wprowadzania do architektury gry nowych funkcji z zamiarem jej rozbudowy w kierunku tytułu wieloproduktowego, widzimy już pierwsze oznaki, że przyjęte przez nas podejście przynosi zamierzone efekty. Ostatni miesiąc trzeciego kwartału 2022 roku przyniósł już dodatnią rentowność sprzedaży Traffic Puzzle, a obecnie i w kolejnych okresach planujemy utrzymać ten trend.”

Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (mln USD)

3Q 20223Q 2021Zmiana1-3Q 20221-3Q 2021

Zmiana

Przychody

77,592,0-15,7%241,0285,2

-15,5%

Skorygowany wynik EBITDA*

24,517,7+38,7%52,643,6

+20,5%

Skorygowana marża EBITDA

31,6%19,2%+12,4 p.p.21,8%15,3%

+6,5 p.p.

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

18,511,3+64,2%40,429,0

+39,1%

Zysk/(strata) netto

15,37,4

+107,4%

32,9(21,1)-

Skorygowany zysk/(strata) netto**

18,411,4+61,1%32,927,1

+36,6%

* Skorygowany wynik EBITDA oznacza wynik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe niezwiązane z podstawową działalnością Grupy oraz o koszty płatności w formie akcji.
** Skorygowany zysk/(strata) netto zdefiniowany jako wynik netto za dany rok skorygowany o zdarzenia jednorazowe niezwiązane z podstawową działalnością Grupy, koszty płatności w formie akcji oraz koszty finansowe dotyczące przeszacowania zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych serii C. W następstwie zamiany akcji serii C na akcje zwykłe, która została przeprowadzona bezpośrednio przed przeprowadzeniem oferty publicznej w pierwszym kwartale, akcje serii C nie są już wykazywane jako zobowiązania finansowe.

Flagowe tytuły wygenerowały w III kwartale 2022 r. przychody rzędu 71 mln USD, co oznacza spadek o 11,9% względem analogicznego kwartału ubiegłego roku i wzrost o 1% w relacji do poprzedniego kwartału.

Przyczyną spadku przychodów w skali roku były  mniejsze wydatki marketingowe, które spowodowały niższy poziom DAU i DPU, jak również wysoka baza porównawcza, biorąc pod uwagę, że w 2021 roku nadal obserwowaliśmy związany z Covid-19 wzrost wskaźników monetyzacji graczy (ARPPU).
Wskaźnik miesięcznej konwersji dla tytułów flagowych, który obrazuje zdolności Spółki do konwersji graczy na płacących użytkowników, wzrósł r/r z 9,0% do 10,7% w trzecim kwartale 2022, co w historii tych tytułów jest rekordowo wysokim wynikiem.
Udział nowych gier w przychodach ogółem wyniósł ok. 8,5% w III kwartale i 10,7% w okresie trzech pierwszych kwartałów 2022 r. Gra Traffic Puzzle, będąca główną pozycją wśród nowych tytułów, wygenerowała w okresie trzech kwartałów 2022 r. przychody na poziomie 22,1 mln USD, co oznacza spadek o 10,2% r/r. Huuuge skupia się obecnie na wprowadzaniu zmian architektonicznych, które ułatwią przekształcenie gry w platformę do budowy wielu nowych tytułów.

Podstawowe wskaźniki efektywności

Wybrane wskaźniki KPI

3Q 20223Q 2021

Zmiana

DAU [w tys. użytkowników]

557,7769,7

-27,5%

DPU [w tys. użytkowników]

21,024,4

-13,9%

ARPDAU na poziomie Grupy [USD]

1,501,30

+15,4%

ARPPU – flagowe tytuły [USD]

44,4145,73

-2,9%

Miesięczna konwersja graczy na płacących użytkowników (%) – flagowe tytuły

10,7%9,0%

1,7 p.p.


Marek Chwałek, wiceprezes ds. finansowych Huuuge:„Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku utrzymaliśmy bardzo dobrą sytuację płynnościową  – saldo środków pieniężnych w kasie wynosiło przeszło 193 mln USD pomimo wydatków poniesionych na program skupu akcji własnych w wysokości 20,1 mln USD oraz rozliczenia transzy płatności z tytułu nabycia gry Traffic Puzzle w kwocie 29,4 mln USD. Dobre wyniki znalazły także odzwierciedlenie na poziomie EBITDA. Skorygowany wynik EBITDA za okres pierwszych 9 miesięcy tego roku osiągnął  poziom prawie 53 mln USD, co oznacza wzrost o ~21% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie rentowność skorygowanego EBITDA wzrosła z 15,3% do 21,8% rok do roku. Jesteśmy zatem na dobrej drodze do utrzymania w wynikach całorocznych poziomu wzrostu skorygowanego EBITDA z pierwszych 9 miesięcy tego roku.”

 

Pobierz komunikat prasowy