Huuuge, INC. notuje bardzo dobre wyniki za pierwsze półrocze 2022 r. pomimo zmiennego otoczenia rynkowego

Huuuge, Inc., globalny producent i wydawca gier, opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 r.

• Skorygowany wynik EBITDA za okres sprawozdawczy wyniósł 28,1 mln USD, co oznacza wzrost o 8,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 18,6 mln USD i był o 18,7% wyższy niż rok wcześniej.

• Wzrost skorygowanego wyniku EBITDA osiągnięto pomimo niższych przychodów Grupy, które wyniosły 163,4 mln USD (-15,4% w porównaniu z rekordowym drugim kwartałem 2021 r.). Na spadek przychodów wpłynęło m.in. zmniejszenie przychodów generowanych przez flagowe tytuły (Huuuge Casino i Billionaire Casino) oraz gier, w które Spółka przestała inwestować w 2021 r.

• Sytuacja płynnościowa Huuuge pozostaje bardzo dobra – po uwzględnieniu skupu akcji własnych i płatności z tytułu nabycia Traffic Puzzle saldo środków pieniężnych wyniosło 188,2 mln USD.

• Huuuge kontynuował proces integracji Traffic Puzzle w ramach istniejącego portfela gier. Tytuł jest już odpowiedzialny za około 10% przychodów Grupy. W kolejnych miesiącach wprowadzane będą zmiany niezbędne do wykorzystania potencjału Traffic Puzzle.

• W sierpniu 2022 r. Spółka przystąpiła do analizy możliwych strategicznych kierunków rozwoju i podjęła o decyzję o wstrzymaniu do odwołania realizacji programu skupu akcji własnych.

Anton Gauffin, założyciel i Współdyrektor Generalny Huuuge: Na całym świecie sektor gier mobilnych mierzył się z niższymi wydatkami konsumentów na zakup gier mobilnych związanymi ze zniesieniem pandemicznych ograniczeń.  Huuuge przewidział taki scenariusz, dlatego skupiliśmy się na poprawie efektywności, generując wyższe zyski mimo zmniejszonych przychodów. Sukcesywnie realizujemy cel, jakim jest budowanie rentowności w oparciu o skuteczną monetyzację naszych produktów. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. Huuuge odnotował skorygowany zysk netto na poziomie 18,6 milionów USD, w porównaniu z 15,7 milionami USD w pierwszym półroczu 2021 r. Przygotowując się do realizacji kolejnego etapu naszej strategii wzrostu, przystąpiliśmy do analizy możliwych strategicznych kierunków dalszego rozwoju Grupy. Akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy poinformujemy o jej wynikach po jej zakończeniu.

Rod Cousens, Współdyrektor Generalny Huuuge: – Jesteśmy przekonani, że długoterminowe perspektywy rozwoju rynku gier mobilnych pozostają obiecujące. Nasz model biznesowy jest oparty na bardzo mocnych fundamentach, tj. na dochodowych i wiodących w danym segmencie rynku grach, których sprzedaż przekłada się na wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz wysoką rentowność. 


Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (mln USD)

Q2 2022Q2 2021ZmianaH1 2022H1 2021

Zmiana

Przychody

79,497,5-18,6%163,4193,2

-15,4%

Skorygowany wynik EBITDA*

13,715,6-12,1%28,126,0

+8,1%

Skorygowana marża EBITDA

17,2%16,0%+1,2 p.p.17,2%13,4%

+3,8 p.p.

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

11,211,2-0,5%21,917,7

+23,2%

Zysk/(strata) netto

8,69,1-5,1%17,6(28,4)-

Skorygowany zysk/(strata) netto**

8,611,4-25,1%18,615,7

+18,7%

* Skorygowany wynik EBITDA oznacza wynik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe niezwiązane z podstawową działalnością Grupy oraz o koszty płatności w formie akcji.
** Skorygowany zysk/(strata) netto zdefiniowany jako wynik netto za dany rok skorygowany o zdarzenia jednorazowe niezwiązane z podstawową działalnością Grupy, koszty płatności w formie akcji oraz koszty finansowe dotyczące przeszacowania zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych serii C. W następstwie zamiany akcji serii C na akcje zwykłe, która została przeprowadzona bezpośrednio przed przeprowadzeniem oferty publicznej w pierwszym kwartale, akcje serii C nie są już wykazywane jako zobowiązania finansowe.

 

Flagowe tytuły Huuuge (Huuuge Casino i Billionaire Casino) wypracowały w pierwszym półroczu 2022 r. przychody w wysokości 144,2 mln USD (-15,3% rdr). Ich spadek wynikał głównie z niższego DAU oraz koncentracji na pozyskiwaniu długoterminowych, przynoszących dochody graczy.

Miesięczny wskaźnik konwersji, czyli wskaźnik zdolności spółki do konwersji graczy na płacących użytkowników, pozostał na wysokim poziomie, a w przypadku flagowych tytułów wzrósł z 8,4% do 9,2%.

Udział nowych tytułów w przychodach ogółem w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł ok. 12%. Gra Traffic Puzzle, będąca główną pozycją wśród nowych tytułów, wygenerowała przychody na poziomie 16,5 mln USD w  pierwszym półroczu 2022 r., co oznacza wzrost o 3,6% rdr. Huuuge kontynuuje prace nad funkcjonalnością gry.

 

Podstawowe wskaźniki efektywności
 

Wybrane wskaźniki KPI

Q2 2022Q2 2021

Zmiana

DAU [w tys. użytkowników]

672,0773,2

-13,1%

DPU [w tys. użytkowników]

23,126,1

-11,6%

ARPDAU na poziomie Grupy [USD]

1,291,39

-6,8%

ARPPU – flagowe tytuły [USD]

42,3945,38

-6,6%

Miesięczna konwersja graczy na płacących użytkowników (%) –

9,28,4

+0,8 pp

 

Marek Chwałek, wiceprezes ds. finansowych Huuuge:Sytuacja płynnościowa Huuuge na koniec pierwszego półrocza 2022 r. pozostawała bardzo dobra – saldo środków pieniężnych w kasie wyniosło 188 mln USD pomimo wydatków poniesionych na program skupu akcji własnych w wysokości 16,7 mln USD oraz dokonania płatności z tytułu nabycia Traffic Puzzle w kwocie 25 mln USD. Dobre wyniki zostały także odzwierciedlone na poziomie EBITDA. Skorygowany wynik EBITDA za okres sprawozdawczy wyniósł 28,1 mln USD, co oznacza wzrost o 8,1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie skorygowana marża EBITDA wzrosła z 13,4% do 17,2%. Spodziewamy się, że również na koniec bieżącego roku osiągniemy wzrost skorygowanego wyniku EBITDA oraz salda środków pieniężnych w ujęciu rok do roku.

 

Pobierz komunikat prasowy